Chi Phí Du Lịch và Chi phí có tính phúc lợi khác chấp nhận là chi phí được trừ

Category:
Share on:

Description

Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015: “Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.6, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) 12 tháng. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng thì: Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) số tháng thực tế hoạt động trong năm.

Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế)”.

  • Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của Doanh nghiệp.

Ví dụ:

  1. Năm 2017, Doanh nghiệp A có quỹ lương thực tế thực hiện là 6 tỷ đồng thì việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế 2017 của doanh nghiệp như sau: (6.000.000.000 đồng : 12 tháng) = 500.000.000 đồng.
  2. Cũng như thông tin trên, nếu Doanh nghiệp A thành lập từ 1/4/2017, thì 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm 2017 của Doanh nghiệp là: (6.000.000.000 : 9 tháng) = 666.666.666 đồng

Trong quá trình thực hiện nếu Quý Doanh nghiệp có thắc mắc gì cần được tư vấn và hỗ trợ vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn và chăm sóc khách hàng: tuvan@ketoanthuessa.com; cell phone: +84 965093606